Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

1.1. Kişisel verileriniz; hizmetlerin tesisi, sunulması, devamlılığı, hizmet ve ürün alımı sonrası hizmet başlangıcı ve bitişi için faturalama, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme adına teknik destek faaliyetlerini yürütme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirme, reklamcılık ve iletişim amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, müşterilerin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri.

1.2. Pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla A Geek Marketer Ceyhun Orhon markasının ticari kullanım haklarına sahip olan şirketimiz ( Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ) tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir. Bahsi geçen tüm bilgilendirmeler Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı olarak marka kullanım haklarına sahip olduğumuz platformlardan yapılır. Bu platformlar ayaner.com ( destek@ayaner.com – Marka: Ayaner Bilişim Teknolojileri ), webseldonusum.com ( bilgi@webseldonusum.com – Marka: Websel Dönüşüm ), A Geek Marketer Ceyhun Orhon , bilgi@ceyhunorhon.com.tr

2.Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

2.1. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz ( Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

3.Tanıtım Faaliyetlerinde Toplanan Veriler

3.1. Ad, Soyad, Adres bilgisi, destek telefon hattımızda yapılan sesli görüşme kaydı, firma ya da kişi telefon numaraları, e-posta adresi, firma ismi,mesleği, ürün ve hizmet taleplerine ilişkin mesajları gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler.

4.Satış Esnasında ve Sonrasında Toplanan Veriler

4.1. ceyhunorhon.com.tr web sitesi dahilinde herhangi bir satış faaliyeti bulunmamaktadır. Satış amaçlı yönlendirmeler diğer marka sitelerimize açıklamaları ile birlikte yapılmaktadır.

5.Kişisel Verilerin Aktarılması

5.1. Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, tüzel kişiler, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

6.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6.1. Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da destek telefon hattına gelen arama ve bu hattan yapılan arama, elektronik posta, kısa mesaj, web sitelerimizdeki bilgi formları gibi elektronik ortamda toplanır.

6.2. Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 1. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

   

7.Kişisel Verilerin Nasıl İşlendiğini Öğrenme Hakkınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimizin Esentepe Mahallesi Kalem Sokak No:17 Arya Plaza Kat:1 D:2/A, 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak Noter kanalı ile, iadeli taahhütlü mektupla ya da KEP üzerinden ceyhun.orhon@hs01.kep.tr adresimize gönderebilirsiniz. İlgili başvuru formuna ulaşmak için :https://ceyhunorhon.com.tr/kvkk-bilgi-basvuru/ linkini kullanabilirsiniz.